ماسه شور حلزوني

ماسه شور حلزوني جهت شستوشوي و  جدا كردن ماسه از گل ولاي  كاربرد دارد.

عملکرد ماسه شوي حلزوني آداك راه  بدين صورت است که مواد در قسمت حلزوني شکل در آب غوطه ور شده و به سمت بالاي دستگاه هدايت مي شوند و اين امر باعث مي گردد تا مواد شسته شده و از دريچه نهايي استراج گردند.

عوامل موثر در کيفيت کارکرد اين ماسه شوي قطر حلزوني، سرعت چرخش قسمت مارپيچ، ابعاد قسمت حلزوني مي باشند

 ماسه شور حلزوني آداك راه

طول سانتي متر

قطر سانتي متر

700

120

700

140

900

120

900

140