پروژه ها

شركت آداك راه افتخار اين را دارد كه تا امروز بيش از 20 دستگاه كارخانه آسفالت به داخل عرضه نموده است كه بخشي از آنها در اين جا مشاهده مي كنيد

شركت آداك راه افتخار اين را دارد كه تا امروز بيش از 30دستگاه كارخانه آسفالت به خارج از كشور صادر نموده است كه بخشي از آنها را در اين جا مشاهده مي كنيد.