پروژه ها

شركت آداك راه افتخار اين را دارد كه تا امروز بيش از 20 دستگاه كارخانه آسفالت به داخل عرضه نموده است كه بخشي از آنها در اين جا مشاهده مي كنيد