پروژه ها

شركت آداك راه افتخار اين را دارد كه تا امروز بيش از 30دستگاه كارخانه آسفالت به خارج از كشور صادر نموده است كه بخشي از آنها را در اين جا مشاهده مي كنيد.